Novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam

Određeno je novo postupanje pri izdavanju računa za robu ili usluge za koju je prije primljen predujam i zahtjeva da se na izdanom  računu smanji pdv iz primljenog predujma.

Read more

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge DČ

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge DČ predaje se za oslobođene isporuke stjecateljima. Zbrina prijava za isporuke dobara i usluga  predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje.

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava predaje se u roku 10 dana od isporuke ili 10 dana od stjecanja novih prijevoznih sredstava.

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava  podnosi se  samo kod isporuka novih prijevoznih sredstava poreznim obveznicima koji nisu registrirani za potrebe PDV-a. Tu prijavu ne predaju preprodavatelji.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ. predaje se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

PDV obrazac predaje se do 20. u mjesecu

Podsjećamo,ne zaboravite na datume za predaju  porezne prijave. Prijava za obračunsko razdoblje predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje, a iznos PDV-a  plaća se  do kraja mjeseca u kojem je obveza predaje obrasca.

Nedostaci otvaranja obrta

Nedostaci otvaranja obrta – ukoliko Vas zanimaju mane obrta i nedostaci njihovog poslovanja ponudili smo Vam nekoliko najbitiniji elementata koje ukazuju na mane poslovanja obrta. Ukoliko Vas zanima i prednosti otvaranja obrta pročitajte.

Read more