Obrtnici i porez na dohodak

Obrtnik koji ostvaruje dohodak od svog obrta, dužan je prema zakonu plaćati porez na dohodak od obrta, koji se utvrđuje kao razlika između izdataka i primitaka za jedno porezno razdoblje. Iznos jedne porezne osnovice se izračunava tako da se od utvrđenog dohotka oduzimaju osobni dobitak i eventualne porezne olakšice, te se na dobiveni rezultat primjenjuje propisana stopa poreza. Kada se dobije osnovica poreza, na nju se zatim obračunava i prirez, čija stopa se određuje na temelju mjesta prebivališta obrtnika.

Obrtnici su također dužni mjesečno plaćati predujam poreza i prireza na dohodak, prema rješenju Porezne uprave. Dužni su platiti do kraja tekućeg mjeseca za prethodni, te ga obrtnici nisu dužni plaćati sve do podnošenja svoje prve porezne prijave.Porez i prirez da dohodak za obrtnike se uplaćuje na račun 68 1430-OIB, a obrtnik koji se odluči za ulazak u sustav PDV-a, ostaje u njemu sljedećih 5 godina, nakon čega ima mogućnost izlaska iz njega.Svi obrtnici u sustavu PDV-a su dužni plaćati porez na dodanu vrijednost na izvezena i oplemenjena dobra, na usluge koje inozemni poduzetnik obavlja za obrtnika u tuzemstvu, na uvoz dobara, te na isporuke dobara i usluga za tuzemstvo s naknadom, bez naknade ili s popustom.

Razdoblja za obračun PDV-a su mjesečno, tromjesečno i godišnje, te je obrtnik dužan obračunati svoj PDV i predati odgovarajući obrazac za prethodno obračunsko razdoblje. Nakon predaje utvrđuje se razlika, te iznos za povrat ili uplatu. Plaćanje PDV-a se ne knjiži kao izdatak u poslovnim knjigama. Porez na tvrtku ili naziv plaćaju svi obrtnici koji su obavezni plaćati porezni dohodak na račun 67 1732-OIB, te ne može iznositi više od 2000 kuna po svakom nazivu ili tvrtki.Porez na potrošnju, koji se odnosi na ugostitelje, određuju općina ili grad gdje se obrt nalazi. Oni mogu propisati porez na potrošnju koji može iznositi najviše 3% osnovice, a odnosi se na bezalkoholna pića, vino, pivo i žestoka pića.

Obrtnici su također dužni plaćati mjesečni doprinos za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i zaštitu zdravlja na radu. Prvi stup mirovinskog osiguranja od 15% iznosi 767,03 kn, drugi stup od 5% 255,68 kn, zdravstveno osiguranje od 13% iznosi 664,76 kn, dok doprinos za zaštitu na radu iznosi samo 25,57 kn. Obrtnici koji svoji obrt obavljaju uz radni odnos kod nekog poslodavca nisu dužni plaćati navedene mjesečne doprinose za zdravstveno, mirovinsko i zaštitu na radu, već im se to naplaćuje kod godišnje prijave poreza na dohodak.”