Objave

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge DČ

Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge DČ predaje se za oslobođene isporuke stjecateljima. Zbrina prijava za isporuke dobara i usluga  predaje se do 20. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ. predaje se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.