Objave

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava predaje se u roku 10 dana od isporuke ili 10 dana od stjecanja novih prijevoznih sredstava.

Prijava za stjecanje i isporuke novih prijevoznih sredstava  podnosi se  samo kod isporuka novih prijevoznih sredstava poreznim obveznicima koji nisu registrirani za potrebe PDV-a. Tu prijavu ne predaju preprodavatelji.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ.

Prijava za stjecanje dobara i primljene isporuke iz DČ. predaje se do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.