Amortizacija

Ide kraj godine, pa da se malo osvrnemo na AMORTIZACIJU

Amortizacija je trošak dugotrajne imovine raspoređen po godinama korištenja.
U dugotrajnu imovinu smatra se nabava osnovnog sredstva za rad nabavne vrijednosti veće od 3.500,00 kn bez PDV-a (za poduzetnike u sustavu PDV-a) i čiji je rok korištenja duži od jedne godine.
Propisane su Zakonske stope amortizacije za pojedine grupe dugotrajne imovine.
Svaki poduzetnik ima pravo na ubrzanu amortizaciju (duplu) kako bi povećao trošak.
Jednako tako, može se i odreći troška amortizacije i odlučiti ne knjižiti trošak u poslovne knjige.
Još je bitno napomenuti da se amortizacija računa od prvog slijedećeg mjeseca od kad je kupljeno neko sredstvo.
Slike, umjetnička djela , kao i zemlja ne podliježe obračunu amortizacije, kao niti oprema koja nije stavljena u upotrebu.
Osobni automobili čija vrijednost prelazi 400.000,00 kn nije porezno priznati trošak amortizacije.